Author: bekc3t

Home / Articles posted by bekc3t

Team

Beweging en verandering is de standaard in het Sociaal Domein. Bij de meeste gemeenten en zorgaanbieders is de inhoudelijke kennis aanwezig om mee te blijven bewegen, visie te ontwikkelen en richting te vinden. Overzicht houden en  borgen van de samenhang vraagt blijvende aandacht. Evenals de tijd en ervaring om de veranderingen concreet, werkbaar en effectief te krijgen. Want veranderen binnen het sociaal domein moet ‘met de winkel open’.

Wydeblik is voortdurend op zoek naar professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.

Met een frisse blik en kijkend naar mogelijkheden gaan we in gesprek. Kritisch en realistisch, maar bovenal opbouwend, motiverend en persoonlijk. Samen kijken we naar je CV en naar passende vacatures. We werken met een klein team waardoor schakelen makkelijk is.

Fons van Diemen – 06 53 89 84 85

In het sociaal domein draait het om mensen.

Hoe inspirerend is het dan om een opdrachtgever een zorg uit handen te kunnen nemen zodat alle aandacht kan worden gericht op wat echt belangrijk is.

En hoe leuk is het om iemand te plaatsen op een opdracht waar hij of zij echt het verschil kan maken voor de cliënten van onze opdrachtgevers.

 

Net een stap verder kijken…. dat doen we samen met onze partners en associates.

Jos Hartman 

Ruim ervaring als Interimmanager en Managementconsultant in het sociaal domein.

Na een loopbaan bij Arbeidsvoorziening heeft Jos vanuit verschillende adviesorganisaties gemeenten en uitvoeringsorganisaties ondersteund. Hierbij heeft hij zich gericht op het organiseren en werkbaar krijgen van veranderingen op het terrein van Re-integratie, Participatie, Wmo en Jeugd.

 

Monique Grant

In de rol als pedagoog en moeder van kinderen in uiteenlopende fases heeft zij veel geleerd over de uitdagingen die kinderen en ook hun ouders en professionele opvoeders dagelijks tegenkomen. Monique heeft geleerd om negatieve (denk-)patronen, die vaak al in de kindertijd aangeleerd zijn, te doorbreken.

In haar (agogische) trainingen en programma’s voor jeugd en jeugdprofessionals met vernieuwende lesmethoden en niveaudifferentiatie bereikt ze een hoger leer-rendement bij de deelnemers.

Monique gelooft dat niet alleen intelligentie, talent en interesses bepalend zijn voor de resultaten. Hoe een individu zichzelf ziet én waardeert, is ook voor een groot deel bepalend voor het wel of niet succesvol nastreven van doelen. Dát is volgens haar het verschil dat het verschil maakt.

Kijk voor meer informatie of contact op: www.moniquegrant.com

Back-office medewerker

Een onmisbare schakel: iemand die zorgt voor de administratieve afhandeling rond het team. Inzet van een back-office medewerker zorgt ervoor dat uw consulenten zich kunnen focussen op het primaire proces van melding tot en met indicatiestelling. Aanpassen van beschikkingen, het proces van zorgtoewijzing en administratie rondom inkoop kunt u aan de back-office medewerker overlaten. Dit geldt ook voor de zorgvuldige overdracht van uw front-office naar uw back-office systemen. Deze accurate, slimme medewerkers zijn in zo’n geval goud waard!

Contract: Werken met Wydeblik

Contract: Werken met Wydeblik

Wanneer u als gemeente een contract sluit met Wydeblik kunt u met een gerust hart aan de slag met onze mensen. We begeleiden de professional en verzorgen met regelmaat opleidingsmiddagen. De eerste weken houden we de vinger aan de pols. Past een kandidaat goed op de werkzaamheden? Heeft de kandidaat extra informatie of training nodig en past de kandidaat goed in het team? Wij zullen pro-actief acteren wanneer er aanpassingen nodig is op deze elementen. Daarnaast zullen we ook met regelmaat bij u op bezoek komen. Onze dienstverlening gaat verder dan het plaatsen van een kandidaat. Wij werken graag op een prettige manier samen. 

Consulent Wmo en Jeugd 2017

Een goede Wmo consulent is moeilijk te vinden: meer en meer wordt duidelijk dat de kanteling veel vraagt van consulenten in de uitvoering. Een goede consulent heeft ervaring met 3 prestatievelden:

 • kennis en vaardigheden voor het stellen van indicaties;
 • kennis van de Wmo en de gemeentelijke organisatie;
 • kennis van een breed zorgaanbod en de sociale kaart.

De gemeente ziet liever niet dat iemand “meedenkt met de burger”, maar is op zoek naar mensen die problemen in kaart brengen en toetsen aan de regelgeving op die manier wordt een goed advies gegeven over een eventuele maatwerkvoorziening, waarbij het van belang is dat eerst wordt gekeken of het probleem niet zelf door de burger of diens omgeving kan worden opgelost. Daarnaast is het van belang dat de consulent een advies kort en bondig op papier kan zetten.

 

Wydeblik selecteert consulenten op alle drie de prestatievelden. Zonodig scholen wij bij. Hiermee garanderen wij de inzet van direct inzetbare en betrokken professionals die vanaf dag 1 voor de gemeente aan de slag kunnen. Bent u op zoek naar een consulent met een brede kennis, maar ook met een specialisme? Dan beschikken wij over mensen met kennis en ervaring van Wmo, Begeleiding, Jeugd en Participatie.

De professionals van Wydeblik worden zo nodig bijgeschoold. Het is ook mogelijk dat medewerkers in de uitvoering (van uw gemeente) inschrijven op deze trainingen via Wydeblik.

Medewerker voor de toegang

Een goede melding bestaat uit 3 zaken:

 1. Wat is de vraag? Wat is de vraag achter de vraag?
 2. wat is de complexiteit van de vraag?
 3. Wat is de urgentie van de vraag?

De telefonistes (medewerker Toegang of aanmeldfunctionaris) zijn ervaren en worden extra getraind. Daarnaast voelen zij zich verantwoordelijk voor de sociale kaart en voor de afspraakplanning.

Aspirant consulent

Er zijn zeer goede professionals die graag aan het werk willen. Vaak et veel werkervaring en passie. Toch voldoen deze mensen niet altijd aan het vereiste ervaringsniveau (wel ervaring, maar niet de gevraagde 3 jaar) van een consulent. In zo’n geval kunnen we in overleg met de klant ook een aspirant consulent inzetten: iemand voor een laag tarief die veel werk uit handen neemt.

De transformatie

De transformatie

Het proces van transformatie is ‘een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor gemeenten zich sinds tijden gesteld ziet. Het gaat om het overstijgen van jarenlang ingesleten patronen, van hardnekkige werkwijzen en van allerlei institutionele belangen’. Dit geldt niet alleen voor gemeenten, maar evenzo voor contractpartners (zorgorganisaties) en de inwoners die gewend waren een groter beroep te doen op voorzieningen en ondersteuning dan waarvoor de huidige middelen ruimte bieden.

De transitie is slechts een eerste stap van de meest fundamentele herziening in het sociaal domein sinds decennia. Uiteindelijk gaat het om de transformatie. Het heeft geen zin om het oude systeem te vervangen door een nieuw systeem, zonder dat er echt iets verandert in de organisatie van zorg en ondersteuning, benadrukt de RMO. ‘Dat is de valkuil die de transformatie misschien wel het meeste in de weg staat’, stelt de Raad in zijn advies, dat op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (VWS) is uitgebracht.

De Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling geeft hierbij drie adviezen: beoordeel maatschappelijke initiatieven op toegevoegde maatschappelijke waarde; stuur op eindresultaat en leer innoveren binnen een veranderingsproces dat ook daadwerkelijk resultaten biedt.

Welke trends zien wij en welke oplossingen kan Wydeblik bieden om u te helpen de gewenste transformatie te realiseren?

Trend 1: De basis op orde

De voorbereiding van inkoop voor 2016 is al in volle gang. De eerste ervaringen zijn opgedaan met de sociale wijkteams, met contractmanagement en budgetbeheer. Hoever zijn de budgetten uitgeput? En is herschikking van budgetten aan de orde? Kunnen we vertrouwen op informatie uit het gegevensknooppunt en kunnen de contractpartners voldoen aan de (administratieve) verplichtingen?

Nieuwe taken vragen om een nieuwe aanpak. Met de decentralisaties van AWBZ begeleiding en Jeugdzorg zijn het aantal zorgleveranciers en bijbehorende budgetten flink toegenomen. Gemeenten moeten 40% besparen op Hulp bij het Huishouden en worden verantwoordelijk voor begeleiding en jeugdzorg. De Participatiewet vraagt om een aanpak voor nieuwe doelgroepen, ondersteuning van werkzoekenden met nieuwe instrumenten en meer regionale samenwerking. De participatiewet zorgt voor een andere dynamiek voor gemeenten en organisaties die voorheen uitvoering gaven aan de Wsw. De impact van deze ontwikkelingen op de organisatie raakt alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Wat kan Wydeblik hierin betekenen?

Ook met het realiseren van de Transformatie is het zaak dat de basis op orde is. Wydeblik heeft een samenhangend programma ‘Zichtbaar in control’ ontwikkeld. Daarin wordt veel aandacht besteed aan een goede verbinding en afstemming tussen beleid, financiën (bedrijfsvoering) en uitvoering. Bij veel gemeenten zien we deze afdelingen nog teveel op een eiland functioneren. Ook zien we gemeenten nog teveel vertrouwen op de reguliere cyclus van planning en control (Burap, Marap, etc.). Meer focus op operationele sturingsinformatie is voorwaarde om de basis op orde te krijgen. Om dat te verbeteren heeft Wydeblik diverse modules opgenomen in haar aanpak:

 • Procesontwerp en –inrichting met veel aandacht voor de koppelvlakken tussen de afdelingen Beleid, Financiën en Uitvoering;
 • Informatievoorziening waarbij de operationele sturingsinformatiebehoefte centraal staat;
 • Optimalisatie van de sturingscyclus waardoor meer verbinding tussen Beleid, Financiën en Uitvoering ontstaat;
 • Verbetering van de organisatie-inrichting, waardoor de organisatie meer proces-georiënteerd wordt ingericht en noodzakelijke afstemming wordt gerealiseerd.

Wydeblik adviseurs hebben als aanpak om te werken in de driehoek  ‘Strategie – Mensen – Processen’ , waarbij de samenhang essentieel is en door ons nadrukkelijk in de aanpak wordt meegenomen.

Trend 2: Regisseren in samenwerking

De toenemende complexiteit in het sociaal domein, de druk op budgetten en de ambitie om inwoners optimaal te bedienen, zorgen ervoor dat binnen elke gemeente vraagstukken rondom samenwerking, outsourcing en/of bovenlokale opschaling aan de orde zijn. Keuzes worden in veel gevallen politiek gemaakt. Maar daarmee zijn vraagstukken van managementinformatie, besturing, invloed en eigenaarschap nog niet helder beantwoord.

In de afgelopen tijd is al een situatie ontstaan dat ca. 40% van de gemeentelijke begroting naar samenwerkingsverbanden vloeit. Door de bewegingen in het Sociale Domein zal dit cijfer naar verwachting stijgen naar ruim 60%. Dit vereist van gemeenten een vergaande bezinning op de rol van eigenaar en opdrachtgever. Een adequate invulling daarvan is noodzakelijk. Deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling lijkt wellicht voor de hand liggend, maar welke ruimte is er voor lokale ambities; hoe is de governance van deze samenwerking opgezet; wordt u in voldoende mate geïnformeerd?

Wat kan Wydeblik hierbij betekenen?

Wydeblik heeft ruime kennis en ervaring opgedaan in het krijgen van grip op de verschillende samenwerkingssituaties en verbonden partijen. Wydeblik kan op alle niveaus het gesprek voeren.

 • Begeleiding in het informatiemanagement dat samenhangt met de veranderende rol als gemeente;
 • Begeleiding bij het ontwerpen en inrichten van de governance van samenwerking;
 • Begeleiding van de gemeente in het nemen van de rol van regisseur;
 • Workshops op ambtelijk niveau, college en raad;
 • Het leveren van projectmanager om de samenwerking voor partijen werkbaar vorm te geven.

Trend 3: Transformeren en Sociale Wijkteams

Veel gemeenten bezinnen zich over de concrete invulling van hun rol. De plaats die gemeenten innemen in de maatschappij is aan het verschuiven. Met name twee dominante ontwikkelingen geven aanleiding voor deze herbezinning:

 1. De wens en noodzaak om integraal, over de verschillende beleidsdomeinen heen, thema´s te beoordelen en oplossingen te vinden. Zo vraagt een thema als “Leefbaarheid” een integrale benadering waarbij fysieke en sociale aspecten met elkaar verweven zijn. Veel problemen rondom jeugd en gezin zijn alleen te benaderen vanuit een breed en integraal kader.
 2. Met name in het sociale domein is de opgave om de verzorgingsmaatschappij te transformeren naar een participatiemaatschappij. Dat betekent voor gemeenten dat zij minder voorschrijven en veel meer faciliteren.

Deze vraagstukken betekenen een andere manier van denken. De klassieke organisatie is niet meer het juiste antwoord op alle vragen. Er moet een kanteling plaatsvinden waarin niet de organisatie gemeente, maar het op te lossen maatschappelijke vraagstuk centraal staat. Bij dat vraagstuk moet de juiste expertise worden betrokken. Dit vraagt om samenwerking, om netwerken. Maar ook: terug naar de basisvraag: wie wil de gemeentelijke organisatie zijn? Wat doet de gemeente nog zelf en wat kunnen anderen doen? De Sociale Wijkteams zijn hierbij bij uitstek het instrument om dit tot uitdrukking te brengen.

Wat kan Wydeblik hierbij betekenen?

Wydeblik heeft de nodige ervaring opgedaan op het gebied van organisatie-inrichting:

 • Het faciliteren van de kanteling naar procesgericht werken in organisatie en informatievoorziening en daarmee ook de veranderende rollen in de keten van beleid – uitvoering – bedrijfsvoering ;
 • Begeleiden intergemeentelijke samenwerking, ontwikkeling SSC, netwerkorganisaties, kortom: verschillende processen op verschillende schaalniveaus en met verschillende complexiteit;
 • Inrichting en ondersteuning Sociale Wijkteams
Visie: Wij maken uw beleid effectief en werkbaar

Visie: Wij maken uw beleid effectief en werkbaar

Partners en professionals van Wydeblik ervaren dat binnen de meeste gemeenten de noodzakelijke inhoudelijke kennis aanwezig is om mee te blijven bewegen, visie te ontwikkelen en richting te vinden. Het overzicht en de samenhang ontbreekt echter vaak. Evenals tijd om de veranderingen concreet, werkbaar en effectief te krijgen. Want veranderen bij gemeenten met ‘met de winkel open’. Om structuur, samenhang, grip en de juiste beweging te realiseren, kunnen wij het sociaal domein effectief en klantvriendelijk inrichten. Oplossingen zoeken samen met uw medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners. Net een stap verder kijken: dat is wat wij doen!

interview

interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview interview

Capaciteit

Indicaties: Kopzorg of kantelkans?

Snel en flexibel kunnen beschikken over de juiste mensen is in veel gevallen een voorwaarde om binnen krappe budgetten en complexe opgaven te kunnen manoeuvreren als management. Uiteraard kunnen wij werkzaamheden opvangen bij zwangerschap of ziekte. Ook de (vaak tijdelijke) financiering van taken en de implementatie van nieuwe wetten en initiatieven leidt tot een grotere vraag naar tijdelijke professionals. helaas liggen goede adviseurs, beleidsmedewerkers, professionals sociale wijkteams, projectmanagers of coördinatoren niet voor het oprapen.

Wydeblik plaatst professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie. Dat geldt voor alle rollen: van directeur Sociaal Domein tot functies binnen het wijkteam. Van een medewerker Bezwaar en Beroep tot beleidsmedewerker Participatiewet of een ervaren projectleider.

Aan Wydeblik zijn professionals verbonden die een stevige selectieprocedure hebben doorlopen. Wij investeren voortdurend in onze professionals door opleidingen, kennisbijeenkomsten, seminars, intervisie en collegiale advisering. Voor ons is dit vanzelfsprekend, want wij zijn trots op onze mensen en willen voor u als opdrachtgever het verschil kunnen maken. Zo beschikt u over professionals die goed in hun vel zitten, de opgave van gemeenten begrijpen en met veel elan aan de slag gaan.

Wydeblik biedt ook Jong Professionals (JP’s), die bewust voor een carrière bij gemeenten hebben gekozen, de kans om in een trainee programma bij gemeenten aan de slag te gaan. Vragen over de inzet van onze mensen?