Nieuws

Home / Archive by category "Nieuws" (Page 2)
Op zoek naar dé professional die per direct inzetbaar is?

Op zoek naar dé professional die per direct inzetbaar is?

Ben jij op zoek naar professionals die je tijdelijk uit de brand helpen?

Collega’s die je snel kunt inzetten om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen?

Of ben je toch juist op zoek naar versterking van het team om gestelde doelen te bereiken?

Wydeblik kan je helpen!

Met plezier deel ik hieronder de verschillende rollen en expertises van onze professionals en trainees.

 

Jeugd

Enthousiaste (young) professionals met een groot hart voor het vak. Zij leven op wanneer hulpvraag en hulp bij elkaar komen en zij de juiste schakel in het netwerk weten te activeren.

 • Verschillende expertises, zoals veiligheid, psychiatrie, geven van trainingen, autisme, dak- en thuislozen, vechtscheidingen, kindermishandeling en dé-radicalisering.
 • SKJ-registratie, kennis van de sociale kaart en systeemgerichte aanpak.
 • Gedwongen en vrijwillige

 

WMO

Gedreven (young) professionals die werken vanuit eigen kracht en sociaal netwerk van de client.  Ze zijn gewend om bij verschillende opdrachtgevers snel hun weg te vinden.

 • Diverse expertises in huis, waaronder beschermd wonen, PGB, schuldhulpverlening en participatie.
 • (Her)indiceren op basis van een brede uitvraag op meerdere levensgebieden
 • Systeemkennis GWS4ALL, Suite, Civision, etc.

 

Beleid en management

Breed inzetbare enthousiaste beleidsmakers en -adviseurs, regisseurs, procesmanagers die kunnen omgaan met politieke gevoeligheden. Verschillende expertises op het gebied van Jeugd, WMO, veiligheid, samenleving, zelforganiserende teams en Sociaal Domein breed.

De professionals zijn analytisch en kunnen de verbinding maken tussen beleid en uitvoering.

 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op en wij informeren je graag over de mogelijkheden. Wij komen graag langs voor een kop koffie.

 

Wydeblik B.V.

Fons van Diemen (ma t/m vr)

Telefoonnummer:  06-53 89 84 85

Email: fons.van.diemen@wydeblik.nl

 

Volg ons op LinkedIn voor de actuele beschikbaarheid: www.linkedin.com/company/wydeblik

Op een fijne samenwerking!

Op een fijne samenwerking!

Wat een leuke dag!

Per 1 februari gaat onze nieuwe collega Carolien bij een van onze klanten beginnen als Forensisch Gedragswetenschapper.

We zijn enthousiast over onze collega en kijken uit naar onze samenwerking.

Veel plezier met jouw nieuwe baan Carolien!

Teamuitje Wydeblik

Teamuitje Wydeblik

Een paar keer per jaar komen wij met de Wydeblikkers bijeen om bij te kletsen en ervaringen te delen.

Afgelopen donderdag vond onze Nieuwjaarsborrel plaats op een bijzondere locatie: A’dam Lookout.

Wat was het fijn om elkaar te zien en van het uitzicht te mogen genieten.

Het was weer gezellig en wij kijken uit naar ons volgende uitje.

Contract: Werken met Wydeblik

Contract: Werken met Wydeblik

Wanneer u als gemeente een contract sluit met Wydeblik kunt u met een gerust hart aan de slag met onze mensen. We begeleiden de professional en verzorgen met regelmaat opleidingsmiddagen. De eerste weken houden we de vinger aan de pols. Past een kandidaat goed op de werkzaamheden? Heeft de kandidaat extra informatie of training nodig en past de kandidaat goed in het team? Wij zullen pro-actief acteren wanneer er aanpassingen nodig is op deze elementen. Daarnaast zullen we ook met regelmaat bij u op bezoek komen. Onze dienstverlening gaat verder dan het plaatsen van een kandidaat. Wij werken graag op een prettige manier samen. 

De transformatie

De transformatie

Het proces van transformatie is ‘een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor gemeenten zich sinds tijden gesteld ziet. Het gaat om het overstijgen van jarenlang ingesleten patronen, van hardnekkige werkwijzen en van allerlei institutionele belangen’. Dit geldt niet alleen voor gemeenten, maar evenzo voor contractpartners (zorgorganisaties) en de inwoners die gewend waren een groter beroep te doen op voorzieningen en ondersteuning dan waarvoor de huidige middelen ruimte bieden.

De transitie is slechts een eerste stap van de meest fundamentele herziening in het sociaal domein sinds decennia. Uiteindelijk gaat het om de transformatie. Het heeft geen zin om het oude systeem te vervangen door een nieuw systeem, zonder dat er echt iets verandert in de organisatie van zorg en ondersteuning, benadrukt de RMO. ‘Dat is de valkuil die de transformatie misschien wel het meeste in de weg staat’, stelt de Raad in zijn advies, dat op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (VWS) is uitgebracht.

De Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling geeft hierbij drie adviezen: beoordeel maatschappelijke initiatieven op toegevoegde maatschappelijke waarde; stuur op eindresultaat en leer innoveren binnen een veranderingsproces dat ook daadwerkelijk resultaten biedt.

Welke trends zien wij en welke oplossingen kan Wydeblik bieden om u te helpen de gewenste transformatie te realiseren?

Trend 1: De basis op orde

De voorbereiding van inkoop voor 2016 is al in volle gang. De eerste ervaringen zijn opgedaan met de sociale wijkteams, met contractmanagement en budgetbeheer. Hoever zijn de budgetten uitgeput? En is herschikking van budgetten aan de orde? Kunnen we vertrouwen op informatie uit het gegevensknooppunt en kunnen de contractpartners voldoen aan de (administratieve) verplichtingen?

Nieuwe taken vragen om een nieuwe aanpak. Met de decentralisaties van AWBZ begeleiding en Jeugdzorg zijn het aantal zorgleveranciers en bijbehorende budgetten flink toegenomen. Gemeenten moeten 40% besparen op Hulp bij het Huishouden en worden verantwoordelijk voor begeleiding en jeugdzorg. De Participatiewet vraagt om een aanpak voor nieuwe doelgroepen, ondersteuning van werkzoekenden met nieuwe instrumenten en meer regionale samenwerking. De participatiewet zorgt voor een andere dynamiek voor gemeenten en organisaties die voorheen uitvoering gaven aan de Wsw. De impact van deze ontwikkelingen op de organisatie raakt alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Wat kan Wydeblik hierin betekenen?

Ook met het realiseren van de Transformatie is het zaak dat de basis op orde is. Wydeblik heeft een samenhangend programma ‘Zichtbaar in control’ ontwikkeld. Daarin wordt veel aandacht besteed aan een goede verbinding en afstemming tussen beleid, financiën (bedrijfsvoering) en uitvoering. Bij veel gemeenten zien we deze afdelingen nog teveel op een eiland functioneren. Ook zien we gemeenten nog teveel vertrouwen op de reguliere cyclus van planning en control (Burap, Marap, etc.). Meer focus op operationele sturingsinformatie is voorwaarde om de basis op orde te krijgen. Om dat te verbeteren heeft Wydeblik diverse modules opgenomen in haar aanpak:

 • Procesontwerp en –inrichting met veel aandacht voor de koppelvlakken tussen de afdelingen Beleid, Financiën en Uitvoering;
 • Informatievoorziening waarbij de operationele sturingsinformatiebehoefte centraal staat;
 • Optimalisatie van de sturingscyclus waardoor meer verbinding tussen Beleid, Financiën en Uitvoering ontstaat;
 • Verbetering van de organisatie-inrichting, waardoor de organisatie meer proces-georiënteerd wordt ingericht en noodzakelijke afstemming wordt gerealiseerd.

Wydeblik adviseurs hebben als aanpak om te werken in de driehoek  ‘Strategie – Mensen – Processen’ , waarbij de samenhang essentieel is en door ons nadrukkelijk in de aanpak wordt meegenomen.

Trend 2: Regisseren in samenwerking

De toenemende complexiteit in het sociaal domein, de druk op budgetten en de ambitie om inwoners optimaal te bedienen, zorgen ervoor dat binnen elke gemeente vraagstukken rondom samenwerking, outsourcing en/of bovenlokale opschaling aan de orde zijn. Keuzes worden in veel gevallen politiek gemaakt. Maar daarmee zijn vraagstukken van managementinformatie, besturing, invloed en eigenaarschap nog niet helder beantwoord.

In de afgelopen tijd is al een situatie ontstaan dat ca. 40% van de gemeentelijke begroting naar samenwerkingsverbanden vloeit. Door de bewegingen in het Sociale Domein zal dit cijfer naar verwachting stijgen naar ruim 60%. Dit vereist van gemeenten een vergaande bezinning op de rol van eigenaar en opdrachtgever. Een adequate invulling daarvan is noodzakelijk. Deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling lijkt wellicht voor de hand liggend, maar welke ruimte is er voor lokale ambities; hoe is de governance van deze samenwerking opgezet; wordt u in voldoende mate geïnformeerd?

Wat kan Wydeblik hierbij betekenen?

Wydeblik heeft ruime kennis en ervaring opgedaan in het krijgen van grip op de verschillende samenwerkingssituaties en verbonden partijen. Wydeblik kan op alle niveaus het gesprek voeren.

 • Begeleiding in het informatiemanagement dat samenhangt met de veranderende rol als gemeente;
 • Begeleiding bij het ontwerpen en inrichten van de governance van samenwerking;
 • Begeleiding van de gemeente in het nemen van de rol van regisseur;
 • Workshops op ambtelijk niveau, college en raad;
 • Het leveren van projectmanager om de samenwerking voor partijen werkbaar vorm te geven.

Trend 3: Transformeren en Sociale Wijkteams

Veel gemeenten bezinnen zich over de concrete invulling van hun rol. De plaats die gemeenten innemen in de maatschappij is aan het verschuiven. Met name twee dominante ontwikkelingen geven aanleiding voor deze herbezinning:

 1. De wens en noodzaak om integraal, over de verschillende beleidsdomeinen heen, thema´s te beoordelen en oplossingen te vinden. Zo vraagt een thema als “Leefbaarheid” een integrale benadering waarbij fysieke en sociale aspecten met elkaar verweven zijn. Veel problemen rondom jeugd en gezin zijn alleen te benaderen vanuit een breed en integraal kader.
 2. Met name in het sociale domein is de opgave om de verzorgingsmaatschappij te transformeren naar een participatiemaatschappij. Dat betekent voor gemeenten dat zij minder voorschrijven en veel meer faciliteren.

Deze vraagstukken betekenen een andere manier van denken. De klassieke organisatie is niet meer het juiste antwoord op alle vragen. Er moet een kanteling plaatsvinden waarin niet de organisatie gemeente, maar het op te lossen maatschappelijke vraagstuk centraal staat. Bij dat vraagstuk moet de juiste expertise worden betrokken. Dit vraagt om samenwerking, om netwerken. Maar ook: terug naar de basisvraag: wie wil de gemeentelijke organisatie zijn? Wat doet de gemeente nog zelf en wat kunnen anderen doen? De Sociale Wijkteams zijn hierbij bij uitstek het instrument om dit tot uitdrukking te brengen.

Wat kan Wydeblik hierbij betekenen?

Wydeblik heeft de nodige ervaring opgedaan op het gebied van organisatie-inrichting:

 • Het faciliteren van de kanteling naar procesgericht werken in organisatie en informatievoorziening en daarmee ook de veranderende rollen in de keten van beleid – uitvoering – bedrijfsvoering ;
 • Begeleiden intergemeentelijke samenwerking, ontwikkeling SSC, netwerkorganisaties, kortom: verschillende processen op verschillende schaalniveaus en met verschillende complexiteit;
 • Inrichting en ondersteuning Sociale Wijkteams
Visie: Wij maken uw beleid effectief en werkbaar

Visie: Wij maken uw beleid effectief en werkbaar

Partners en professionals van Wydeblik ervaren dat binnen de meeste gemeenten de noodzakelijke inhoudelijke kennis aanwezig is om mee te blijven bewegen, visie te ontwikkelen en richting te vinden. Het overzicht en de samenhang ontbreekt echter vaak. Evenals tijd om de veranderingen concreet, werkbaar en effectief te krijgen. Want veranderen bij gemeenten met ‘met de winkel open’. Om structuur, samenhang, grip en de juiste beweging te realiseren, kunnen wij het sociaal domein effectief en klantvriendelijk inrichten. Oplossingen zoeken samen met uw medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners. Net een stap verder kijken: dat is wat wij doen!

De kanteling begint bij jezelf!

Wij van Wydeblik zijn er van overtuigd dat ieder een aandeel heeft in haar of zijn omgeving. Vrijwilligerswerk bij de vereniging van je kinderen, extra aandacht voor je moeder, boodschappen doen voor de buurvrouw die met een gebroken been thuiszit. De mensen van Wydeblik hebben het in hun DNA om dit de normaalste zaak van de wereld te vinden. Het wordt met alle bezuinigingen niet minder: de wereld wordt mooier!

Ik ben een middag per week minder gaan werken. Dan kan ik bij mijn moeder het bed op gaan maken, af-en-toe even met haar naar de film of een terrasje pakken. Vroeger deed ze dat zelf of had ze hulp. Nu doen we dat samen: ze ziet mijn kinderen vaker, we leren haar om op de iPad te werken en het is hartstikke gezellig!

Is dat raar? Is het eigenlijk niet heel gewoon dat we een beetje voor elkaar zorgen? Soms op kleine schaal, maar ook op grote schaal? De ontwikkelaars binnen onze overheid hebben niet alleen maar slechte bedoelingen bij het veranderen van de wetten. Naast het feit dat er gewoonweg niet voldoende geld is om alle zorg nog te kunnen betalen kan de maatschappij wel een beetje naastenliefde gebruiken. En dat is nu precies waarom de mensen van Wydeblik overtuigd zijn van de waardevolle bijdrage (op lange termijn soms) van de nieuwe Wmo en Jeugdwet 2015.

De basis op orde

De basis op orde

Gemeenten bouwen aan een nieuw lokaal systeem voor de ondersteuning van burgers bij opvoeden, het vinden van werk, het geven van een uitkering en toeslagen, en het bieden van zorg aan mensen. Een werkwijze waarin burgers meer worden aangesproken op wat ze zelf en met elkaar kunnen doen. De burger wordt door middel van maatwerk ondersteuning geboden op alle leefdomeinen. Een werkwijze waarin wordt voorkomen dat meerdere hulpverleners zonder dat ze het van elkaar weten, tegelijk, met een gezin aan de slag gaan en waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van alle voorzieningen in wijk en buurt. Dat moet leiden tot sneller en beter passende dienstverlening en het minder inschakelen van specialisten.

De transformatie
Het transformatieproces (vooral de inhoudelijke vernieuwing en cultuur) is gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de stelselwijziging: ander gedrag van professionals en burgers, andere cultuur bij instellingen en professionals, andere werkwijzen en vooral ook het anders met elkaar omgaan tussen burgers, cliënten, professionals, instellingen en gemeenten. De startdatum van het transformatieproces is nog wel redelijk te duiden, maar de einddatum niet. Het is veel meer een veranderproces dat in gang wordt gezet.

De transitie
Met de transitie wordt in algemene zin bedoelt: het veranderen van het huidige stelsel: de regels, de wetten, financiële verhoudingen en dergelijke, die het mogelijk maken om tot een nieuwe situatie te komen. De transitie wordt als randvoorwaardelijk gezien om de bredere doelstellingen die verbonden zijn aan het bouwen van een nieuw sociaal domein, te kunnen verwezenlijken.

Sociaal domein
In het sociaal domein zien we in de kern 3 leefgebieden waar de decentralisaties op gericht zijn: de Jeugdhulp, de Wmo/Awbz en de Participatiewet.

Bron: Factoren die bijdragen aan het transformeren van het sociaal domein, Radar, bureau voor sociale vraagstukken.

‘Zorg’ wordt ‘Begeleiding’

‘Zorg’ wordt ‘Begeleiding’

Op 1 januari 2015 zijn taken op het gebied van zorg, welzijn en werk overgeheveld van het Rijk of de provincie naar de gemeenten. De gemeenten krijgen minder geld om deze taken uit te voeren. Veranderingen zijn niet altijd leuk, toch is het nodig de zorg en ondersteuning aan te passen aan onze veranderende samenleving. Als mensen langer thuis willen wonen, moet de zorg daarop inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat mogelijk zijn. En iedereen die écht zorg of ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven, moet die hulp kunnen krijgen. Nu en in de toekomst.

Efficiëntie met inzicht
gemeenten krijgen er een aanzienlijk takenpakket bij. binnen het sociaal domein moeten zij maatwerk gaan leveren. Een van de doelstellingen is dat gemeenten beter gaan aansluiten op vragen en behoeften van de burger. Veel zaken kunnen efficiënter en beter. Zo wordt er gekeken naar wat een cliënt nog wèl kan, en niet alleen naar wat een cliënt niet meer kan. Het wordt steeds belangrijker om te kijken of de gemeente de rol van begeleider kan spelen door in oplossingen te denken. Dit kan hulp zijn van familie, vrienden, vrijwilligers of buurtgenoten. Of hulp van diensten in de buurt, zoals een maaltijdservice of het maatjesproject.

Professionals van Wydeblik
Wydeblik staat vierkant achter deze ontwikkeling. Het is een belangrijke verandering die een groot effect op onze samenleving zal hebben. De mensen van Wydeblik zijn zich bewust van deze ontwikkeling en gaan voor uw gemeente aan de slag.
Zorg wordt begeleiding. De overheid neemt de zorg niet langer over, maar helpt de cliënt, de verzorgers en de familieleden met het oplossen hiervan. De veranderingen in de hulpverlening in Nederland vragen om goede professionals. Wydeblik wil daarin verder reiken: op welke manier kunnen we ‘zorg voor mensen’ transformeren naar het ‘begeleiden van mensen’ en welke hulp is daar dan bij nodig? De mens staat centraal, maar de oplossingen vragen om creativiteit. Wydeblik heeft professionals met visie en met inlevingsvermogen. Om te kunnen werken in het Sociaal Domein van gemeenten kennen wij het nieuwe zorgstelsel. De toepassing daarvan zet de mens en zijn omgeving centraal. Wilt u meer informatie? Bel dan gerust met Heleen Sluijs 06-53176865