Sociale wijkteams

Home / Vervolg sliders / Sociale wijkteams

Kern van het nieuwe stelsel zijn de sociale wijkteams. Het doel van deze teams is voor alle gemeenten hetzelfde: een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden. Er zal een kanteling in denken en handelen plaats moeten vinden. Vanuit de teams zal de burgerkracht versterkt moeten worden, de relatie met de huisartsen als ‘partner in de eerste lijn’ verstevigd moeten worden en de werkprocessen tussen de teams en andere vormen van dienstverlening moeten adequaat worden ingericht.

De opstart van deze teams is een constant ontwikkelproces, en de praktijk roept vragen en onzekerheden op over doelstelling, samenstelling, financiering, mandaat en competenties van medewerkers.

De gewenste kanteling naar meer participatie en ondersteuning door netwerken uit de directe omgeving (0-de lijn) is een forse uitdaging voor gemeenten, maar biedt tegelijk grote kansen. Participatie is het sleutelwoord. Er ligt een kans om vanuit de nabijheid de ondersteuning vorm te geven, integraal, beginnend vanuit de vraag van een persoon of een gezin. Voor de burgers zitten er geen schotten tussen werk, zorg of opvoeden. En er ligt een kans om professionals de ruimte te geven om samen met de cliënt richting te geven aan de ondersteuning. Daarbij maakt de professional vanuit zijn deskundigheid een afweging over inzet van middelen en voelt zich daar verantwoordelijk voor.

Wydeblik Plaatst professionals die begrijpen wat de doelen zijn van de transformatie.